ASSAJOS CLINICS

 

Tenim una base de dades de més de 20000 històries clíniques amb una tendència creixent, ja que ens acabem d’incorporar a dues mútues addicionals.
L’equip està compost per un total de 7 especialistes en urologia i dos metges més d’altres especialitats.
Tots els membres de l’equip han rebut formació acreditada sobre GCPs.
Som un centre innovador (per exemple, vam ser els primers en incorporar la crioteràpia pel càncer de pròstata) i motivat per la investigació.
Ja tenim formalitzada la tutela del CEIC de l’Hospital Clínic de Barcelona. Al tractar-se d’un centre privat i tutelat per un CEIC que ja ha aprovat el mateix protocol, la posada en funcionament podria ser gairebé immediata.
També tenim formalitzat un dipòsit de medicaments autoritzat pel Col·legi de Farmacèutics i una farmacèutica en plantilla, per la qual cosa no hi hauria problemes per gestionar la medicació experimental.